Participades de serveis

Després de la reorganització del Grup ”la Caixa” l’octubre de 2014, CriteriaCaixa és una societat instrumental patrimonialista controlada al 100% per la Fundació Bancària ”la Caixa”, que gestiona totes les participacions accionarials del Grup.

Organigrama Cartera d'Inversiones

*Participació a 26/03/2021, una vegada formalitzada la fusió entre CaixaBank, SA i Bankia, SA.

Dades a 31 de desembre de 2020

El valor brut dels actius (GAV) de CriteriaCaixa, a 31 de desembre de 2020, és de 19.381 milions d’euros i el valor net (NAV), considerant el deute, és de 14.257 milions d’euros.

Distribució de la cartera per tipus d’actius a 31/12/2020

Distribució de la cartera per tipus d'actius